Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.opentuinencarrouseldrenthe.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de werkgroep Open Tuinen Carrousel Drenthe. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de werkgroep Open Tuinen Carrousel Drenthe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij werkgroep Open Tuinen Carrousel Drenthe.

INDIEN VAN TOEPASSING

De werkgroep Open Tuinen Carrousel Drenthe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De werkgroep Open Tuinen Carrousel Drenthe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar wij via hyperlinks naar verwijzen.

WIJZIGINGEN

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.opentuinencarrouseldrenthe.nl op deze pagina.